کسی که شک کند آیا بادی از او خارج شده است یا خیر و سپس فراموش کند و طواف و نمازش را ادامه دهد، چه حکمی دارد؟

کسی که شک کند آیا بادی از او خارج شده است یا خیر و سپس فراموش کند و طواف و نمازش را ادامه دهد، چه حکمی دارد؟

کاری که او کرده است، صحیح است، زیرا او باید بنا را بر باطل نشدن طهارتش می گذاشت و طوافش را ادامه می داد.