آیا برای شخصی که طهارت وی از موارد اضطراری است، مانند فردی که بخاطر عذری جبیره به‎جا می آورد و یا تیمم می‏کند، یا ش

آیا برای شخصی که طهارت وی از موارد اضطراری است، مانند فردی که بخاطر عذری جبیره به‎جا می آورد و یا تیمم می‏کند، یا شخصی که خون زخم و چرک از بدنش جریان دارد، شرط است که عذرش در مدت حضور او در مکه ادامه داشته باشد، یا این که برای وی جایز است از همان اول طواف کند؟

- چنانچه تطهیر برای آنان حرجی در پی داشته باشد، یا برای فردی که جبیره و تیمم به‎جا می آورد، امیدی برای بر طرف شدن عذر شان نباشد، از همان آغاز جایز است که طواف کنند، اما اگر امیدی بر ای بر طرف شدن عذر و توان یافتن برای انجام طواف، در وقت آن باشد، باید منتظر بمانند.