کسی مانند شخص مکلف به جبیره و تیمم که از برطرف شدن عذرش نا امی

کسی مانند شخص مکلف به جبیره و تیمم که از برطرف شدن عذرش نا امید باشد و از همان اول اعمال عمره را به‎جا آورد، سپس در خلال حضورش در مکه، برطرف شدن عذر برایش روشن گردد، آیا واجب است که اعمال خود را اعاده کند؟

اعاده واجب نیست.