اگر فرد مکلف به جبیره یا تیمم از همان اول، اعمال عمره را به‎جا آورد و در انتظار عذر، به سبب جهل به حکم و یا از روی فراموشی، نماند، چنین

اگر فرد مکلف به جبیره یا تیمم از همان اول، اعمال عمره را به‎جا آورد و در انتظار عذر، به سبب جهل به حکم و یا از روی فراموشی، نماند، چنین کسی کارش مطابق واقع است و عذر وی ادامه می یابد و گاه مخالف واقع است و پیش از خروج از مکه عذرش برطرف می‏‏گردد، در تمامی این حالات، حکم وی چیست؟

- اعمال او به طور مطلق و در هر صورت صحیح است.