امسال حج به‎جا آوردم و در دور سوم طواف حج تمتع محدث شدم و به سبب کوتاهی که کردم متوجه نشدم، تکلیف حجم چه می شود؟

امسال حج به‎جا آوردم و در دور سوم طواف حج تمتع محدث شدم و به سبب کوتاهی که کردم متوجه نشدم، تکلیف حجم چه می شود؟

باید طواف و نماز آن را گرچه با نایب گرفتن اعاده کنی.