در حالی که دور اول طواف عمره تمتع در حجة الاسلام را به‎جا می آوردم به سبب شد

در حالی که دور اول طواف عمره تمتع در حجة الاسلام را به‎جا می آوردم به سبب شدت ازدحام وضویم باطل گردید؛ اعمالم را بدون طهارت به پایان بردم، زیرا رفتن برای تجدید وضو حرج و دشواری زیادی را به همراه داشت، آیا حجم صحیح است؟

اگر ادامه دادن به طواف از روی جهل به حکم بوده است، در این صورت باید طواف خود را اعاده کنی و اگر این کار از روی جهل نبوده باشد، حج تو باطل است، زیرا حج به سبب ترک عمدی عمره باطل می‏‏گردد.