دوستم به حج رفته است و از مشکل مزمنی رنج می برد؛ مشکل این است که منی وی در میان انبوه جمعیت به صورت غ

دوستم به حج رفته است و از مشکل مزمنی رنج می برد؛ مشکل این است که منی وی در میان انبوه جمعیت به صورت غیر ارادی خارج می‏‏گردد، لذا در بیت الله الحرام و در میان جمعیت زیادی که وجود دارد، بدون اراده منی از وی خارج می شود، حکم مناسک حج او چه می شود؟

اگر این حالت غیر ارادی باشد، به این معنی که بدون هیچ کاری منی از وی خارج می گردد؛ به گونه ای که این وضعیت نشانة بیماری در اوست، مرتکب گناهی نمی شود، و لی زمانی که می خواهد طواف یا نماز طواف را به‎جا آورد، باید غسل انجام دهد در غیر این صورت حج او باطل خواهد بود، زیرا طهارت در صحت طواف و نماز آن شرط است.