پس از گذشت چند

پس از گذشت چند ماهی از ازدواج مان، فهمیدم که همسرم غسل جنابت نمی کرده است و او پیش از ازدواج، عمرة مفرده به‎جا آورده است، آیا به خاطر این که وی غسل نکرده است و طواف نساء اش باطل است، می توان نتیجه گرفت که عقد ازدواج ما که پس از آن صورت گرفته است، باطل باشد، و آیا بر ما واجب است که دوباره عقد بخوانیم؟

عقد صحیح است. رابطه ای میان ادای صحیح طواف نساء و صحت عقد نیست؛ نهایت این که اگر طواف را به‎جا نیاورد، آمیزش زن و شوهر حرام است. با توجه به این که جنابت زنان تنها با دخول محقق می‏‏گردد و به فرض این که وی عمره را در حال جنابت به‎جا آورده باشد، نهایت چیزی که بر وی واجب است، نایب گرفتن برای طواف حج و نساء است؛ بنابراین عقد در همه فرض ها صحیح است و الله العالم.