اگر در مسجد الحرام نماز جماعت، طواف واجب را قطع کند و

اگر در مسجد الحرام نماز جماعت، طواف واجب را قطع کند و طواف کننده در مدت زمان فوق به خواندن نماز مشغول نگردد، آیا جایز است که مکلف در این حالت طوافش را کامل کند؟ و بر فرضی که او نماز بخواند و کامل کردن طواف بر او واجب باشد، آیا باید میان به‎جا آوردن نماز در جای قطع طواف و یا در محل دیگر مسجد، فرق بگذارد؟ و همچنین حکم سعی در مورد مشابه چیست؟

باید طواف را از جایی که قطع کرده است، تکمیل کند. ولی در صورتی که پیش از پایان یافتن دور چهارم طواف باشد. افضل این است که پس از پایان یافتن نماز جماعت، طوافش را اعاده کند. و تفاوتی میان ادای نماز در محل قطع شده یا غیر آن نیست و حکم سعی هم همین است.