از جم

از جمله شرطهای طواف این است که مکلف ختنه شده باشد، بر این اساس حکم کسی که به زیارت خانه خدا مشرف می‏‏گردد و به سبب جهل به حکم شرعی، ختنه نیست، چیست؟

طواف وی باطل است. و اگر به وطنش بازگشته باشد، باید کسی را نایب بگیرد که از سوی او طواف عمرة تمتع، طواف حج، طواف نساء به اضافة نماز طواف را به‎جا آورد. و گذشته از این مسأله بر وی واجب است که فوری برای ختنه اش اقدام کند، زیرا این کار به خودی خود واجب است؛ گرچه مکلف نخواهد به عمره یا حج برود.