آیا برای کسی که در طوافش شک می‏کند، جایز است که طوافش را ادامه دهد تا به تعداد دورهای واجبی که به‎جا آورده است، یقین پیدا کند؟

آیا برای کسی که در طوافش شک می‏کند، جایز است که طوافش را ادامه دهد تا به تعداد دورهای واجبی که به‎جا آورده است، یقین پیدا کند؟

باید طواف را برای تأمل در حالش (فهمیدن این که کجا قرار دارد) متوقف کند، اگر برای این کار توان نداشت، طوافش باطل است.