شخصی که شک کند در طوافش نقصی رخ داده است، آیا برای او جایز است طوافش را به نیت اعم، یعنی به‎جا آوردن طواف کامل تا پایان بردن طوافش، اعاده کند؟

شخصی که شک کند در طوافش نقصی رخ داده است، آیا برای او جایز است طوافش را به نیت اعم، یعنی به‎جا آوردن طواف کامل تا پایان بردن طوافش، اعاده کند؟

برای او اعاده طواف به این نیت جایز است.