پس از حج، عمره به‎جا آوردم و در عدد دو

پس از حج، عمره به‎جا آوردم و در عدد دورهای طواف و سعی در عمره، شک کردم و بدون این که در این مسأله پرس و جو کنم بنا را بر بیشتر گذاشتم. وقتی به وطنم بازگشتم و در پایگاه اینترنتی شما جستجو کردم فهمیدم،کاری که برای برطرف کردن شک خود انجام دادم نادرست بوده است ؛ سآیا من، همچنان محرم بحساب می آیم؟ و الان چگونه این مشکل را حل کنم؟

باید کسی را نایب بگیری تا طواف و سعی را که در آن شک کرده ای اعاده کند، و اکنون محرم به حساب نمی آیی.