در صورت شک در تعداد دورهای طواف تکلیف چیست؟

در صورت شک در تعداد دورهای طواف تکلیف چیست؟

به بطلان طواف و لزوم ادای دوباره آن حکم می‏‏گردد؛ و بهتر است برای دسترسی به تفصیل بحث، به مناسک مراجعه کنید.