پیش از طواف، در خارج شدن باد شک کردم، ولی به شک خود توجهی نکردم و طواف را انجام دادم؛ ولی پس از

پیش از طواف، در خارج شدن باد شک کردم، ولی به شک خود توجهی نکردم و طواف را انجام دادم؛ ولی پس از آن که شک بر من چیره شد، طوافم را اعاده کردم، ولی از سر نادانی در داخل حجر اسماعیل طواف کردم و برای بار سوم طوافم را اعاده کردم، اما این بار بیش از پنج بار از حجر اسماعیل گذشتم و در باب صحت طوافم درچار شک شدم و بدون این که طوافم را اعاده کنم به وطنم بازگشتم، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

طواف نخست تو صحیح بوده است، زیرا در صورت شک به باطل شدن طهارت، باید بنا را بر طهارت می گذاشتی. بر تو اعادة طواف واجب نیست و نباید به چنین شک هایی که وسوسة شیطان است توجه کنی. و سزاور نیست که مؤمن به آن اعتنا کند.