حکم کسی که تکلیفش تمام کردن دور طواف بوده است ولی او دور جدید و کامل طواف، یا بیشتر از یک دور را به‎جا آورده است، چیست؟

حکم کسی که تکلیفش تمام کردن دور طواف بوده است ولی او دور جدید و کامل طواف، یا بیشتر از یک دور را به‎جا آورده است، چیست؟

افزودن نصف دور، طواف را باطل نمی کند. ولی افزودن یک دور یا بیشتر، اگر از روی عمد باشد، طواف آن شخص را باطل می کند و باید آن را دوباره انجام دهد و اگر سهوی باشد، باید تا هفت دور را کامل کند و سپس دو رکعت نماز طواف اول را پیش از سعی و دو رکعت نماز طواف دوم را پس از آن بخواند.