مردی در میانة دور ششم طوافش محدث شده است و آنگ

مردی در میانة دور ششم طوافش محدث شده است و آنگاه رفته است تا وضو بگیرد و پس از وضو، طوافش را از اول دور ششم شروع کرده و به پایان برده است؛ حال آیا افزایش این نیم دور، اشکالی برای طوافش دارد؟

خیر، این افزایش اشکالی برای طواف او ندارد.