پس از آن که طواف نساء را به پایان بردم، خواستم که کعبه مشر

پس از آن که طواف نساء را به پایان بردم، خواستم که کعبه مشرفه را از سمت «مستجار» لمس و زیارت کنم؛ آیا این کار افزایش باطل کنندة طواف به حساب می‎آید؟ و اگر جواب مثبت است، آیا واجب است که آن را اعاده کنم؟

خیر، این کار دور طواف به حساب نمی‎آید و طواف صحیح است.