آیا به هم خوردن طواف کننده ها در خلال طواف، به سبب ازدحام، اشکالی برای طواف دارد؟

آیا به هم خوردن طواف کننده ها در خلال طواف، به سبب ازدحام، اشکالی برای طواف دارد؟

نظر ما این است که، انسان وقتی با نیت طواف وارد این حریم می‏‏گردد، نیت او این است که مانند بقیة مردم طواف کند. بنابراین به نظر ما طواف او مجزی است و اشکالی ندارد.