در صورتی که به سبب ازدحام جمعیت، خروج اضطراری از طواف صورت گیرد، آیا اعادة طواف جایز است؟

در صورتی که به سبب ازدحام جمعیت، خروج اضطراری از طواف صورت گیرد، آیا اعادة طواف جایز است؟

اگر ازدحام جمعیت سبب گردد که طواف کننده به اندازه چند گامی رو به قبله یا پشت به آن قرار گیبرد، این امر اشکالی به صحت طواف وارد نمی کند. اگرچه به‎جا آوردن دوبارة آن دور بهتر است.