در هنگام طواف در عمرة تمتع به حجرالاسود نزدیک شدم و فرصت را برای لمس و بوسیدن آن غنیمت دیدم و آن را لمس کردم و بوسیدم، آیا تکلیفی بر ذمة من است؟

این کار اشکالی برای طوافت ندارد.