در خلال طواف سرم را به عقب چرخ

در خلال طواف سرم را به عقب چرخاندم به نحوی که می خواستم، مطمئن شوم همراهانم در کنارم هستند یا نه، و فراموش کردم که این کار جایز نیست، آیا بر من واجب است که کفاره پرداخت کنم؟

تا وقتی که بدنت همچنان رو به جلو است، این کار اشکالی برای طوافت ندارد، ولی افضل این است که توجه و عنایت به اطراف را که در تنافی با خشوع است، ترک کنی.