وقتی به حجرالاسود می رسیم آیا تنها بر آن سلام دهیم، بدون این که نگاهی به آن اندازیم

وقتی به حجرالاسود می رسیم آیا تنها بر آن سلام دهیم، بدون این که نگاهی به آن اندازیم، یا این که برای ما جایز است که به آن نگاه کنیم؟ در کنار حجرالاسود چه عملی مستحب است؛ با علم به این که نظر انداختن به کعبه در حال طواف جایز نیست؟

نگاه کردن به کعبه مکرمه در حال طواف جایز است و مستحب است که حجرالاسود را با رعایت شرط های طواف، لمس کنند و به آن نگاه کنند.