چنانچه نقصی در طواف رخ دهد، مانند روی ب

چنانچه نقصی در طواف رخ دهد، مانند روی برگرداندن مخل طواف یا سلب اختیار از طواف کننده و ناتوان شدن از بازگشت برای جبران نقص، مثلاً به سبب ازدحام جمعیت ، در این صورت مکلف چه باید بکند؟

روی گردانی غیر عمد و بر خورد[هل دادن] با دیگران در اثر ازدحام، اشکالی برای صحت طواف ندارد.