حکم حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت و به صورت غیر اختیاری روبروی کعبه یا پشت به آن قرار گیرد، چیست؟

حکم حج گزاری که به سبب ازدحام جمعیت و به صورت غیر اختیاری روبروی کعبه یا پشت به آن قرار گیرد، چیست؟

این امر اشکالی برای صحت طواف ندارد.