شخصی که تکلیفش تکمیل طواف و یا سعی باشد ولی از این کار د

شخصی که تکلیفش تکمیل طواف و یا سعی باشد ولی از این کار دست بکشد و طواف یا سعی خود را از نو شروع کند؛ آیا عمل او صحیح است؟ حال چه در خلال به‎جا آوردن طواف یا سعی باشد یا خارج از آن، خواه موالات از بین رفته باشد یا نه، چه کار منافی با این اعمال انجام داده باشد یا نه، چه عمداً این کار را کرده باشد یا به طور سهوی و یا حکم را فراموش کرده باشد یا نه؟

مادامی که از طواف سابق دست کشیده باشد و نیت طواف یا سعی جدید کرده باشد، عمل او صحیح است.