در خلال طواف عمره تلاش کردم که طواف، میان رکن و مقام باشد. اما به سبب ازدح

در خلال طواف عمره تلاش کردم که طواف، میان رکن و مقام باشد. اما به سبب ازدحام تنها توانستم سه دور را به این حالت به‎جا آورم و بقیه دورها بیرون از مقام بود، حکم عمره ام چیست؟ و آیا برایم حرام است که با همسرم نزدیکی کنم؟

عمره ات صحیح است .و به نظر ما طواف خارج از مقام ابراهیم (ع) حتی درصورت ضرورت هم صحیح است.