در صورت بطلان طواف یا سعی، آیا واجب است اعمال پس از آن دو را نیز اعاده کنیم؟

در صورت بطلان طواف یا سعی، آیا واجب است اعمال پس از آن دو را نیز اعاده کنیم؟

نماز طواف بعد از آن باید اعاده گردد و اعاده سعی واجب نیست.