آیا برای حاجی جایز است که در خلال طواف بطری آب به همراه ببرد تا در میان هر دور طواف، آب بنوشد؟

آیا برای حاجی جایز است که در خلال طواف بطری آب به همراه ببرد تا در میان هر دور طواف، آب بنوشد؟

جایز است.