مهمترین اموری که طواف زن را باطل می‏کند، چیست؟

مهمترین اموری که طواف زن را باطل می‏کند، چیست؟

چیزی که مخصوص زن باشد، وجود ندارد و مهم این است که زنان طواف را بر اساس شروط معروف طواف به‎جا آورند.