آیا برای اشخاصی که از تکمیل طواف ناتوان هستند، جایز است که در بخش هایی از طواف و همچنین در سعی نایب بگیرند؟

آیا برای اشخاصی که از تکمیل طواف ناتوان هستند، جایز است که در بخش هایی از طواف و همچنین در سعی نایب بگیرند؟

این کار جای تأمل دارد، ولی در بعضی موارد برای صحت آن وجهی است.