شنیده ام که شیعیان طوافی د

شنیده ام که شیعیان طوافی در حج دارند که به آن طواف نساء می گویند و همچنین شنیده ام که اگر کسی این طواف را به‎جا نیاورد، عقد ازدواج او باطل می‏‏گردد، حال، این طواف چیست؟

طواف نساء در فقه جعفری در عمرة مفرده و در حج، واجب است. و اگر مکلف آن را به‎جا نیاورد و به وطنش بازگردد، ازدواجش باطل نمی‏‏شود، ولی تا زمانی که این طواف را به‎جا نیاورد، گرچه با نایب گرفتن کسی که در مکه حضور دارد و در هر زمانی که باشد، نزدیکی همراه با آمیزش، برای وی جایز نخواهد بود. این حکم بر زن و مرد جاری است؛ حتی اگر ازدواج نکرده باشند، بنابراین اگر زن حج کند و طواف نساء را به‎جا نیاورد، همین حکم را دارد و از نظر عملی برای مکلف جایز است که به‎جای طواف وداع، طواف نساء را نیّت کند.