چرا طواف نساء را به این نام، نامگذاری کرده اند؟

چرا طواف نساء را به این نام، نامگذاری کرده اند؟

زیرا برای محرم چه مرد باشد یا زن، جز پس از ادای آن آمیزش جایز نیست. و از این نام به «زنان»، به دلایل بلاغی، کنایه ساخته اند.