حکم کودکی که در مرحلة تمییز است و عمرة مفرده به‎جا می آورد،چناچه طواف نساء را انجام ندهد، چیست؟

حکم کودکی که در مرحلة تمییز است و عمرة مفرده به‎جا می آورد،چناچه طواف نساء را انجام ندهد، چیست؟

واجب است که در صورت امکان، خود این طواف را جبران کند و گرنه باید نایب بگیرد و بدون آن پس از بلوغ، زنان بر او حرام خواهند بود.