آیا بر زنی که شوهرش از دنیا رفته و سالخورده است به گونه ای که احتمال ازدواجش در آینده وجود ندارد، واجب است که طواف نساء به‎جا آورد؟

آیا بر زنی که شوهرش از دنیا رفته و سالخورده است به گونه ای که احتمال ازدواجش در آینده وجود ندارد، واجب است که طواف نساء به‎جا آورد؟

طواف نساء بر همة حجاج واجب است، حتی برای کسانی که ازدواج نکرده اند و سالخورده اند، زیرا این طواف از واجبات حج است.