چنانچه بر من واجب باشد که طواف نساء را اعاده کنم، آیا واجب است که این امر در موسم حج و در همان وقتی که برای طواف نساء اختصاص یافته است، باشد؟

چنانچه بر من واجب باشد که طواف نساء را اعاده کنم، آیا واجب است که این امر در موسم حج و در همان وقتی که برای طواف نساء اختصاص یافته است، باشد؟

نیابت شخص دیگری از تو در هر زمانی کافی است. و همین که آن را به‎جا آورد کفایت می‏کند.