حکم کسی که طواف نساء را از روی عمد ترک کرده و به وطنش بازگشته است، چیست؟

حکم کسی که طواف نساء را از روی عمد ترک کرده و به وطنش بازگشته است، چیست؟

بر وی واجب است که تا زمان به‎جا آوردن قضای طواف نساء از آمیزش با زنان خوداری کند و می تواند با هر فردی که در مکه و اطراف آن هست، تماس بگیرد تا از سوی او طواف کند.