اگر م

اگر مردی از روی جهل طواف نساء را به‎جا نیاورد و با همسرش نزدیکی کند و بچه ای به دنیا آورد، حکم این بچه چیست؟ آیا او فرزند شرعی به حساب می‎آید یا نه؟

او فرزند شرعی است، زیرا حکم به‎جا نیاوردن طواف نساء این است که موجب حرمت نزدیکی با همسر می‏‏گردد و ازدواج به سبب آن باطل نمی‏‏گردد و زن را بیگانه نمی سازد. و حرمت آمیزش به این معنی نیست که فرزندی که از او به دنیا می‎آید شرعی نیست.