حکم شخص متأهلی - زن یا مرد- که به سبب بی اطلاعی از وجوب طواف نساء آن را به‎جا نیاورده است، چیست؟

حکم شخص متأهلی - زن یا مرد- که به سبب بی اطلاعی از وجوب طواف نساء آن را به‎جا نیاورده است، چیست؟

باید نزدیکی با همسرش را (تا به‎جا آوردن طواف) ترک کند و اگر به وطنش بازگشته است و بر او دشوار است که خودش طواف را به‎جا آورد، باید برای ادای آن نایب بگیرد.