حکم فراموش کردن طواف نساء از سوی زنان و مردان چیست؟

حکم فراموش کردن طواف نساء از سوی زنان و مردان چیست؟

بر زن و مرد واجب است که پس از به یاد آوردن طواف، در صورتی که هنوز در مکه باشند، آن را به‎جا آورند، در غیر این صورت اگر بازگشتن برایشان ممکن نباشد باید نایب بگیرند و برای شخص محرم، خواه زن باشد یا مرد، جایز نیست که جز پس از به‎جا آوردن طواف نساء، هر مقدار هم که این طواف طول بکشد، با همسرش نزدیکی کند.