عمرة مفرده به‎جا آوردم و طواف نساء نکردم، آیا باید عمرة دیگری به‎جا آورم، سپس دو طواف نساء را بعد از آن انجام دهم؟

عمرة مفرده به‎جا آوردم و طواف نساء نکردم، آیا باید عمرة دیگری به‎جا آورم، سپس دو طواف نساء را بعد از آن انجام دهم؟

اگر بازگشت به مکه برایت امکان داشته باشد و این بازگشت در غیر ماهی باشد که از مکه خارج شده ای، به صورت طبیعی برای ورود به مکه نیازمند احرام برای عمرة جدید خواهی بود و در این صورت ملزم هستی که دو طواف نساء به‎جا آوری، اما اگر بازگشت برایت ممکن نباشد باید کسی را نایب بگیری که این طواف را از سوی تو به‎جا آورد.