کسی که بلافاصله پس از طواف حج و نماز آن، یا پس از ط

کسی که بلافاصله پس از طواف حج و نماز آن، یا پس از طواف حج و پیش از نماز آن و پیش از سعی، از روی جهل و فراموشی، طواف نساء را به‎جا آورده است و پس از بازگشت از حج متوجه این مسئله شده است، حکمش چیست؟

- حج او صحیح است و چیزی بر عهدة او نیست.