مردی در تع

مردی در تعداد دورهای طواف نساء شک کرده است که آیا هفت دور یا شش دور به‎جا آورده است و بنا را بر هفت دور گذاشته و به وطنش بازگشته است، اکنون تکلیف وی چیست؟

بر وی لازم است که طوافش را اعاده کند و اگر خودش نتوانست باید برای این کار نایب بگیرد. و اگر شک بعد از فراغت از عمل باشد، چنین شکی ارزش ندارد و طواف صحیح است.