هنگامی که برای طواف نساء رفتم با آب زمزم وضو گرفتم. برخی به من گفتند که وضویت باطل است و این یعنی، طو

هنگامی که برای طواف نساء رفتم با آب زمزم وضو گرفتم. برخی به من گفتند که وضویت باطل است و این یعنی، طوافم نیز باطل است و در نتیجه رابطه ام با همسرم حرام است. شک بسیاری داشت مرا فرا می گرفت، لذا از شوهرم خواستم که دوباره به عمره بروم و طواف نسائی را که مربوط به عمرة مفرده است، به شکل صحیح به‎جا آورم؛ آیا این طواف به‎جای طواف نسائی که در طول این دو سال به سبب آن در شک قرار داشتم، کافی است؟

طواف شما صحیح است، زیرا وضو با آب زمزمی که در حرم وجود دارد، جایز است و ادامة رابطه عادی شما با همسرت اشکالی ندارد و نیازی به اعادة طواف هم نیست. و به فرضی که نقصی هم در طواف شما بوده باشد، طوافی را که می خواهید در عمرة مفرده به‎جا آورید، از طوافی که بر ذمة شماست کفایت نمی‏کند، بلکه باید طواف نساء دیگری به‎جا آورید و می توانید کس دیگری را نایب بگیرید که از سوی شما این طواف را انجام دهد؛ بدون این که نیاز باشد خودت به خاطر این کار به عمره بروی.