حکم از دواج با مردی سنی چیست؛ با علم به این که آن

حکم از دواج با مردی سنی چیست؛ با علم به این که آنان به طواف نساء قایل نیستند و ما میزان اهمیت این طواف را به خوبی می دانیم؟ و آیا اهل سنت به‎جای طواف نساء، طواف دیگری دارند که جایگزین آن گردد؟

این امر اشکالی برای صحت ازدواج با چنین مردی ندارد و با این که چین مردی طواف نساء به‎جا نمی آورد، رابطه اش با همسر شیعه اش صحیح است. همسر شیعة او باید وظیفة خودش را در طواف به‎جا آورد و شوهر سنی وی نیز بر اساس مذهب خودش عمل کند؛ با توجه به این که وجود طواف وداع در میان اهل سنت، در برابر طواف نساء در مذهب ماست.