من زنی شیعه هستم که با مردی سنی ازدواج کرده ام و دوست دارم با همسرم به حج بروم. او از این که

من زنی شیعه هستم که با مردی سنی ازدواج کرده ام و دوست دارم با همسرم به حج بروم. او از این که طواف نساء به‎جا آورد سرپیچی می‏کند، با این که من برای او حرمت این کار را بیان کرده و توضیح داده ام که تفاوت میان طواف وداع و نساء تنها در نامگذاری است. به همین جهت ادای حج را برای سال آینده به تأخیر انداختم؛ حال اگر ما به حج برویم و شوهرم بجای طواف نساء، طواف وداع را نیّت کند، حکم چیست؟

ازدواج زن شیعه، اگر شوهر سنی اش بر اساس مذهب خودش حج به‎جا آورد و طواف نساء را انجام ندهد، دچار اشکال نمی‏‏گردد؛ نهایتش این است که بر خود وی واجب است که طواف نساء به‎جا آورد. و در این صورت هر نوع رابطه با شوهرش از جمله رابطة جنسی به شکل عادی خواهد بود، زیرا همسر او در چنین کاری و مانند آن، در ملتزم بودن به احکام مذهبش که آن را مذهب حق می داند، معذور است. و آثار کار وی شامل شریک زندگیش که از نظر مذهبی مخالف اوست، نمی‏‏گردد و همین حکم در صورتی که فرض بر عکس باشد، یعنی شوهر، شیعه و همسرش سنی باشد، و همسر او بر اساس مذهبش حج کند و طواف نساء به‎جا نیاورد، نیز جاری می‏‏گردد.