مدت زم

مدت زمانی را که طواف کننده می تواند میان طواف و نماز طواف فاصله اندازد، با توجه به ازدحام شدیدی که گاه مانع اقدام فوری به نماز می‏‏گردد، چه مدت است؟

اقدام فوری به نماز طواف پس از به‎جا آوردن طواف، تا وقتی که در تنافی با موالات نباشد، واجب نیست. اگر مکلف مدتی را صرف یافتن جایی برای خواندن نماز کند، اشکالی ندارد، همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد و یا از آب زمزم بنوشد.