اگر مکلف به موالاتی که میان طواف و نماز آن شرط است، خللی وارد سازد، آیا واجب است که طوافش را اعاده کند یا این که تنها گناه کرده است؟

اگر مکلف به موالاتی که میان طواف و نماز آن شرط است، خللی وارد سازد، آیا واجب است که طوافش را اعاده کند یا این که تنها گناه کرده است؟

اعاده بر او واجب نیست.