کسی که نماز طواف را در نقطه ای از مسجد الحرام خوانده است؛ بد

کسی که نماز طواف را در نقطه ای از مسجد الحرام خوانده است؛ بدون این که جای نزدیک تری نسبت به مقام ابراهیم (ع) برای این امر لحاظ کرده باشد و بدون این که رعایت کرده باشد که در پشت مقام نماز بخواند، حکمش چیست؟

اگر کار وی از روی جهل باشد، تا وقتی که نماز را در مسجد الحرام خوانده باشد، اشکالی ندارد و اگر این کار از روی عمد و سستی باشد، گناه کرده است و بر او واجب است که نماز طواف را گرچه در وطنش باشد، دوباره بخواند.