چنانچه حج گزار از روی جهل و یا فراموشی، دو رکعت نماز طوافش را در پشت مقام ابراهیم (ع) نخواند، حکم طوافش چیست؟

چنانچه حج گزار از روی جهل و یا فراموشی، دو رکعت نماز طوافش را در پشت مقام ابراهیم (ع) نخواند، حکم طوافش چیست؟

مادامی که نماز طواف را در هر نقطه ای که داخل مسجد باشد، بخواند، طوافش صحیح است.